TKP HEADLINE

แหล่งเรียนรู้ชุมชน “ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง”

แหล่งเรียนรู้ชุมชน “ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง”

เป็นแหล่งเรียนรู้การทำเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมีต้นไม้ขนาดเล็กและใหญ่จำนวนมาก มีการทำฝายชะลอน้ำเป็นระยะในลักษณะแก้มลิง เพื่อประโยชน์ในการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์บ้านดินที่สร้างจากดินและแกลบ การใช้โซลาเซลล์และกังหันลมผลิตไฟฟ้าในบางจุดเป็นศูนย์ฝึกอบรม ถ่ายทอด และเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพให้กับเกษตรกร นักเรียนนักศึกษา ข้าราชการและประชาชน จัดทำแปลงสาธิตในเรื่องของการนำเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้กับสมุนไพร อ่านเพิ่มเติม

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดชลบุรี. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand